journalTCi1


ข้อมูลเกี่ยวกับการตีพิมพ์วารสาร TCI ฐาน 1 

นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบหน่วยงานที่รับลงตีพิมพ์วารสาร ได้จากเวปไซด์ตามลิงค์ด้านล่างนี้


คลิกลิงค์ที่นี่  

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/page/่journal1