ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล


ดร.ชาญเดช  เจริญวิริยะกุล

DR.CHANDEJ CHAROENWIRIYAKUL

อาจารย์

อีเมลล์  charndej@gmail.com , charndej.ch@ssru.ac.th

การศึกษา

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. 2557

- วท.บ. (เทคโนโลยีการบริหาร) มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546

- วธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541

ความเชี่ยวชาญ

1. ระเบียบวิธีวิจัย

2. สถิติ

3. บริหารธุรกิจ

4. สังคมศาสตร์

ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย

งานวิจัย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

- โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรชุมชน. (2544)

การเคหะแห่งชาติ 

- การศึกษาวิจัยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของผู้ขอกู้ตามโครงการแปลงสิทธิการเช่าเป็นทุนในเคหะชุมชนห้วยขวางของการเคหะแห่งชาติ (2550)

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารงานชุมชนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และการสร้างวัฒนธรรมเอื้ออาทรในโครงการของการเคหะแห่งชาติ (2549)

- โครงการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและอยู่อาศัยที่มีต่อการบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร ประจำปี 2548 (2548)

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารงานชุมชนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และการสร้างวัฒนธรรมเอื้ออาทรในโครงการของการเคหะแห่งชาติ (2548)

- การวิจัยประเมินผลโครงการแปลงสิทธิการเช่าห้องพักในอาคารแฟลตของการเคหะแห่งชาติให้เป็นทุน กรณีศึกษา : โครงการเคหะชุมชนคลองเตย” (2547)

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- โครงการวิจัยกระบวนการเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนในการพึ่งตนเอง (2548)

สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

- โครงการติดตามการปฏิบัติงานและความเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหาจากการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 120 ชุมชนเป้าหมาย ของกรุงเทพมหานคร (2555)

- โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2555)

- โครงการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (2546)

โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 – 2545 ระยะสิ้นสุดแผน (ตุลาคม 2544 – กันยายน 2545) (2546) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2546 ของกระทรวงยุติธรรม 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- โครงการประเมินผลมาตรการส่งเสริม SMEs ด้านการตลาด (2551)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

- โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือใต้) [North-South Economic Corridor: NSEC]) (2551)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย

- ชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2558). อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร, 8(2), 11-39.

- ชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2560). ความเป็นธรรมที่รับรู้ พฤติกรรมเชิงลบ ความคาดหวัง และภูมิหลังของผู้บริโภคที่มีผลต่อประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภค. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, 11(3).

- Charoenwiriyakul, C. (2016). Customer trust in e-commerce in Thailand. Proceedings of International Conference: ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES (ACE-16+). Crowne Plaza Hotel Copenhagen Towers, Copenhagen, Denmark.

- Charoenwiriyakul, C. (2016).Local community leadership and empowerment for rural community strengths. International Journal of Management and Applied Science, 2(11) Special Issue-1, 215-218.

- Charoenwiriyakul, C. (2017). Acquiring start-up capital for small entrepreneurs. Conference Proceedings The Business & Management Review: International conference on Restructuring of the Global Economy (ROGE). University of Oxford, UK.

- Somjai, S., Charoenwiriyakul, C., & Charoen-Rajapark, N. (2018). Dhamma practice by insight mediation leads to human development. Conference Proceedings 8th Academic International Conference on Business, Marketing and Management-AICBMM 2018. Boston, Harvard University. (Best Research Paper Award, and Excellent Paper Award).

- อำนาจ สายฉลาด และชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2561). กลยุทธ์การบริหารจัดการ 4 M ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน. ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง และชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2561). ปัจจัยเกื้อหนุนที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนเพื่อการอาชีพ. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 10 (มิถุนายน-กันยายน), 1-14.

- ชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2561). การบริหารคุณภาพการจัดการของผู้ประกอบการโรงแรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 11(1), 1-13.

- ชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. วารสารสมาคมนักวิจัย, 23(2), 203-214.

- ชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2561). ความต้องการของคนรุ่นใหม่ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, 8(2)

- สุจิตรา จงสวัสดิ์ และชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2561). นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, 8(2), 50-60.

- อำนาจ สายฉลาด และชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2562). การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดสงขลา. (อยู่ระหว่างการศึกษา)

รางวัลทางวิชาการ 

- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2546 ของกระทรวงยุติธรรม เรื่อง “โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 – 2545 ระยะสิ้นสุดแผน (ตุลาคม 2544 – กันยายน 2545)”

- บทความ “ดีเด่น” งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2561) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “ผลการปฏิบัติงานและปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนครปฐม”

- “Best Research Paper” 8th Academic International Conference on Business, Marketing and Management. (2018). Boston, USA.

- “Best Research Paper” 8th Academic International Conference on Social Science and Humanities. (2018). Cambridge, United Kingdom.

งานสอน ป.โท ป.เอก

- ระเบียบวิธีวิจัยฯ

 - สถิติสำหรับการวิจัยฯ

การศึกษาดูงานต่างประเทศ  

การศึกษาดูงานต่างประเทศ  

พ.ศ. 2562  

- มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2561 

- 8th Academic International Conference on Social Science and Humanities. (2018). Cambridge, United Kingdom.

พ.ศ. 2560 

- 7th International Conference on Restructuring of the Global Economy (ROGE). University of Oxford, United Kingdom.

พ.ศ. 2559 

ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES (ACE-2016+). Copenhagen, Denmark.

- IASTEM-71st International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH). Moscow, Russian Federation.

พ.ศ. 2554 

- มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiao Tong University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2551 

- The Institute of Asian and African Studies มอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

- มหาวิทยาลัยมอสโก (Moscow State University) มอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

- Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

- มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg State University) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

พ.ศ. 2549 

- สถาบันวิจัยการพัฒนาสังคมแห่งสหประชาชาติ (Publications and Dissemination United Nations Research Institute for Social Development: UNRISD) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

- สำนักงานใหญ่องค์การ UNESCO ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2548 

- มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

- มหาวิทยาลัยฟูตาน (Fudan University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


ประสบการณ์ทำงาน

-  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิงหาคม 2551 – สิงหาคม 2557

- กันยายน 2558 – ปัจจุบัน

   o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   o อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   o อาจารย์ประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- สิงหาคม 2551 - สิงหาคม 2557

   o นักวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

   o เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

-พ.ศ. 2553 - 2554

   o อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ) กรกฎาคม 2547-กรกฎาคม 2551

   o นักวิจัย โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มกราคม 2546 - มิถุนายน 2546

   o นักวิจัยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-  นักวิจัย

-  ผู้ช่วยสอน วิชาสถิติสำหรับการวิจัย (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

-  เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2553  - 2554

-  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สาขาการจัดการ) กรกฎาคม 2547 - กรกฎาคม 2551

-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์

-  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มกราคม 2546 – มิถุนายน  2547

-  นักวิจัย โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตุลาคม 2544- ธันวาคม 2545

-  Operation Executive บริษัท ทีเอ็นทีที โลจีสติคส์ จำกัด