บุคลากร


บุคลากร

นางสาวกาญจนา วัฒนาศิริกุลชัย

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
นางสาววาสนา เพ็ชระ

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3


นางสาวสุวรรณี  กิระหัส

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกนกพร  เล็กซุง

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3