ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ  สมใจ     

Asst.Prof. Dr.Sudawan  Somjai

ประธานหลักสูตรฯ / ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

การศึกษา

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2552
- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2542
- ค.บ. (คณิตศาสตร์)  วิทยาลัยครูเลย พ.ศ. 2530


ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย

งานสอน/การบรรยายพิเศษ/วิทยากร

ระดับปริญญาเอก

- รหัสวิชา DAD 6937  รายวิชา  หัวข้อเฉพาะทางด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

- รหัสวิชา DAD 6933  รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา สาขาวิชา การบริหารการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ผลงานวิชาการ/ตำรา/หนังสือ

- สุดาวรรณ สมใจ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง และการออกแบบวิจัย. 2559. มาสเตอร์พรินท์ สามเสน. กรุงเทพมหานคร. 329 หน้า.

- เอกสารการสอน วิชา การเมืองการปกครอง

- หนังสือ เรื่อง Smart Leadership

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

- สุดาวรรณ สมใจ. (2552). ระบบการจ้างเหมาช่วงกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

- สุดาวรรณ สมใจ, ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ. (2554). การจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้นาชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง.

- สุดาวรรณ สมใจ, ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ. (2555). โครงการศึกษาวิจัยและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

- สุดาวรรณ สมใจ. (2558). การศึกษาระบบการบันทึกและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหาย.

-สุดาวรรณ สมใจ และสาโรจน์ วสุวานิช. (2559). การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเพศ และความก้าวหน้าในอาชีพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (25-26 มีนาคม 2559) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หน้า 490 - 491.

-สุดาวรรณ สมใจ และ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน. (2559). แนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยกรณีศึกษา: จังหวัดชลบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที 9 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559. ฉบับที่ 2 (พิเศษ). หน้า 22-31.

-Somjai, S. New directions for solving action to migrant worker problems: a case study of chonburi province, Thailand. 2016. Conference Proceedings of ICSSH 2016: International Conference on Social Science and Management (IASTEM) 7-8th September 2016 Moscow, Russia.

-Somjai, S. The Business Benefits of Promoting Outsourcing. 2016. Proceedings of International Conference: ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES (ACE-16+) 20-21 May 2016. Crowne Plaza Hotel Copenhagen Towers, Copenhagen, Denmark.

-Somjai, S. & Vasuvanich, S. A Study on System and Procedure of Data Recording and Information Search of Missing Persons, Thailand. 2017. Conference Proceedings The Business & Management Review: International conference on Restructuring of the Global Economy (ROGE) 3-4th July, 2017. University of Oxford, UK.

-Somjai, S., Charoen-Rajapark, N. and Charoenwiriyakul, C. Dharma Practice by Insight Meditation Leads to Human Development. 2018. Conference Proceedings in the 8th Academic International Conference on Business, Marketing and Management on 16th -18th July 2018 at Boston, USA.

- Sudawan Somjai. (2016). The Business Benefits of Promoting Outsourcing. 20-21 May, 2016. International Conference Denmark.

- Sudawan Somjai. (2019). Factors Influencing To Decision Making For Plastics Surgery in South Korea. International Business Education Social Sciences and Technology in Finland 2019. 13-14 march 2019.

- Luedech Girdwichai and Sudawan Somjai. (2019). EXPLORING THE NEXUS BETWEEN DEMAND AND SUPPLY SIDE COMPETENCE, SUPPLY CHAIN AGILITY,PROCESS COMPLIANCES AND OPERATIONAL PERFORMANCE.

- Sudawan Somjai, Voradej Chandarasorn and Saroge  Vasuvanich. (2019). The Impact of Supply Chain and Supplier Evaluation Related Practices on the Practices on the Performance of Automotive Industry in Thailand.

- Sudawan Somjai and Kittisak Jermsittiparsert. (2019). Mediating Impact of information sharing in the relationship of supply chain capabilities and business performance among the firms of Thailand.

- Sudawan Somjai and Kittisak Jermsittiparsert. (2019). The Tradeoff between Cost and Environmental Performance in the Presence of Sustainable Supply Chain.

- Sudawan Somjai and Kittisak Jermsittiparsert. (2019). ROLE OF PRESSURES AND GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PRACTICES IN ENHANCING THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF FIRMS: EVIDENCE FROM THAILAND.

- Sriparinya Toopgajank, Chonticha Somjai, Voradej Chandarasorn and Sudawan Somjai. (2019). Green Supply Chain as an Antecedent of Sustainable Performance in the Crude Oil Industry of Kazakhstan: Does Green Accounting Matter in the Relationship between Green Investment Recovery and Sustainable Performance.

- Khomsan Laosillapacharoen, Boonying Charoenthitiwong, Sudawan Somjai. (2019). The Role of Activity-Based Costing in Determining the Relationship between Relational Capability and Supply Chain Cost Performance in the Textile Industry of Indonesia.           

- Chandej  Charoenwiriyakul, Tawat Sairahu and Sudawan Somjai. (2019). The Mediating Role of Open Book Accounting and Value Chain Costing in the Relationship between Supply Chain Integration and Operational Performance of Indonesian Manufacturing Firms.

- Sudawan Somjai, Akarapitta Meechaiwong and Duangsamorn Rungsawanpho. (2019).             The Impact of Technical Characteristics of Supply Chain on Data Integrity: Mediating Role of Management Interaction.

- Luedech Girdwichai, Parfun Chittmittrapap, Sudawan Somjai. (2019). The Impact of Supply Chain Outcomes on Product Quality: Mediating Role of Management Responsiveness.

- Sudawan Somjai, Pichai Liamsuwan, Yananda  Siraphatthada. (2019). Mediating Role of Absorptive Capacity in the Relationship between Institutional Pressure Dimensions and Supplier Relationship Management: An Empirical Evidence Study in Kazakhstan.         

- Sudawan Somjai, Puchong Pongsiri and Saroge Vasuvanich. (2019). The Impact of External Supply Chain Management on Export Performance of Kazakhstan’s Firms: Mediating Role of Export Marketing Capabilities. International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 7, Issue 2, 2019

- CHAWEEWAN SRIWONGJANYA AND Dr. SUDAWAN SOMJAI (2019). ENHANCING LOGISTICS SYSTEMS COMPETITIVENESS IN ACCORDANCE WITH THAILAND 4.0 POLICY. ICBTS 2019-2020 International Academic Multidisciplines Research Conferences.   

- SASIS MONSEREENUSOR AND Dr. SUDAWAN SOMJAI. (2019). THE DEVELOPMENT MODEL THROUGH THE APPLICATION OF INNOVATIVE CALCIUM CARBONATE SUSPENSIONS FOR THE ACCEPTANCE BEHAVIORS AT PRE-AGRICULTURAL SOIL PREPARATION STAGE. ICBTS 2019-2020 International Academic Multidisciplines Research Conferences.   


งานสอน/การบรรยายพิเศษ/วิทยากร

- รหัสวิชา DAD 6937  รายวิชา  หัวข้อเฉพาะทางด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน สาขาวิชา                 การบริหารการพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

- รหัสวิชา DAD 6933  รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา

สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.


ผลงานวิชาการ/ตำรา/หนังสือ

- สุดาวรรณ สมใจ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง และการออกแบบวิจัย. 2559. มาสเตอร์พรินท์ สามเสน. กรุงเทพมหานคร. 329 หน้า.

- เอกสารการสอน วิชา การเมืองการปกครอง

- หนังสือ เรื่อง Smart Leadership


งานบริการวิชาการ 

- การพัฒนาผู้นำในยุคดิจิตัล. งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ  2561.


ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556-2563

- ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รหัส 6102 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเซีย เอช.อาร์.โซลูชั่น จากัดพ.ศ. 2537 -ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเซีย 2003 (ประเทศไทย) จากัด พ.ศ. 2546- ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเซีย เวิลด์ ซัพพลาย จากัด พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์  ซัพพลาย 28 (ประเทศไทย) จากัด  พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน


ตำแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน

- ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ)

- รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี

- เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

- อนุกรรมาธิการแรงงาน ติดตามค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ

- อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดชลบุรี


ประวัติการเข้ารับการศึกษาอบรม

- วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2555

- วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

- ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2561

- อบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา. ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2561. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา.

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการวิจัยสังคมสูงวัย” ในโครงการพัฒนาผู้นำบุคลากรวิจัยฯ ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เบอร์โทรศัพท์  02-160-1240

อีเมลล์  sudawan_urt@yahoo.com  ,sudawan.so@ssru.ac.th