รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทรรศ.ดร.ศิรวิทย์  กุลโรจนภัทร        

อาจารย์

การศึกษา

- ปร.ด.(การวัดและประเมินผล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
- ค.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
- กศ.บ.(คณิต-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. 2514

ตำแหน่งปัจจุบัน

ปัจจุบันประกอบอาชีพ                          พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง                                                รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                                                              สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

สถานที่ทำงาน                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรสาร                                                 02-1601240

E-mail Address                                Siravit.ko@ssru.ac.th


ประวัติการทำงาน

15 ตค.2515 – ปัจจุบัน      

อาจารย์วิทยาลัยครูจันทบุรี หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก - อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ – อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา – รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ประสบการณ์และผลงานการเป็นที่ปรึกษา/วิจัย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 – ปัจจุบัน

                1. สอนวิชาสถิติ-วิจัย-ประเมินผล และเป็นที่ปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ –ดุษฎีนิพนธ์ – ตลอดมา

                2. ทำวิจัยโดยได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ และได้รับเกียรติเป็นนักวิจัยแห่งชาติ

รหัสประจำตัว 38 – 60 -0353

                3. ทำงานวิจัยเดี่ยวและร่ม รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 50 เรื่อง

                4. นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ช่วงปี 2557-2560   4 เรื่อง ใน 4 ประเทศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง   4 เรื่อง (เดนมาร์ค. รัสเซีย, อังกฤษ (ม.อ๊อกฟอร์ด), อเมริกา)

ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการอื่นๆ

1. การเป็นวิทยากรบรรยายการวิจัยเชิงประเมินการวิจัยในการสร้างรูปแบบการพัฒนา ฯลฯ

2. เขียนหนังสือชุด “การวิจัยแบบมืออาชีพ”

                เล่มที่ 1 การเขียนโครงการวิจัย

                เล่มที่ 2 การสงเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

                เล่มที่ 3 เครื่องมือการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ : การสร้างและคุณภาพ

                เล่มที่ 4 สถิติวิเคราะห์ข้อมูล

จะออกสู่ตลาดวิชาการวิจัยตั้งแต่ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป