ดร.พลอมร ธรรมประทีป


ดร.พลอมร  ธรรมประทีป

Dr.Polamorn Tamprateep

อาจารย์

อีเมลล์  polamorrn.th@ssru.ac.th , polamorn@gmail.com

การศึกษา

-  ปริญญาเอก intercultural open university [Netherlands] doctor of philosophy [business management in marketing] พ.ศ. 2549
- ปริญญาโท Webswer University [U.S.A.] การตลาด พ.ศ. 2533
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) พ.ศ. 2527

ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย

ผลงานวิจัย

- พลอมร ธรรมประทีป (2559). กลยุทธ์และระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ.

- Polamorn  Tamprateep (2559). Factors Associated With Tourism Management : A Case Cultural Tourism.

- Polamorn  Tamprateep (2560). Examination of International Tourists on level of Satisfaction from Thai Tourism.

บทความวิชาการ

- Polamorn Tamprateep . (2018). Vitality of Tourism Image : A Case Study of Pattaya Beach, Thailand.  http://www.ibestconference.com/16869210/lisbon   6-8 December 2018. United State of America.

- Polamorn Tamprateep. (2019). VITALITY OF TOURISM IMAGE: A CASE STUDY OF PATTAYA  BEACH, THAILAND. INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LISBON 2019.

งานสอน/การบรรยายพิเศษ/วิทยากร

-  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง โปรแกรม MBA วิชาการจัดการการตลาด

-  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์, การเขียนแผนธุรกิจ , สัมมนาการจัดการ , สัมมนาการตลาด

-  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิชาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาดระหว่างประเทศ , สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมนักศึกษานานาชาติ

ประสบการณ์ทำงาน

-  ที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศกัมพูชา ให้แก่ บริษัท เอทีพี จำกัด

-  ปี พ.ศ. 2539-2549 ผู้อำนวยการตลาดและขาย บริษัททพอินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชทิพ

-  ปี พ.ศ. 2537-2539  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามแทคโคร จำกัด (มหาชน)

-  ปี พ.ศ. 2534-2536 ผู้จัดการทั่วไป พีพี คอรัลรีสอร์ท จังหวัดกระบี่

-  ปี พ.ศ. 2528-2532 หัวหน้าทัวร์ บริษัทเพรสซิเด้นท์ทัวร์ จำกัด

-  ปี พ.ศ. 2537-2549 วิทยากรพิเศษและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

-  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.