ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.รัชฎา ฟองธนกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ

Asst.Prof. Dr.Rachada  Fongtanakit

อาจารย์

อีเมลล์  rachada.fo@ssru.ac.th , rachada2000@gmail.com

การศึกษา

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่สำเร็จ/ปีที่สำเร็จการศึกษา

-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา  สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.  2551

-  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  พ.ศ. 2546

-  นิเทศศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518

-  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2530

-  Certificate of Achievement in English. Murdoch University, Perth, Western Australia.

-  Certificate of Achievement in How to Manage and Motivate People.

South Metropolitan College of TAFE, Perth, Western Australia.

-  Certificate of Achievement in English for Business , The British Council.

-  Certificate of Achievement in English for Business (People and Planning),

The British Council.

ความเชี่ยวชาญ

1. ด้านภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำผู้บริหารระดับสูง

2. วิชาการตลาด

3. พัฒนาการระบบงบประมาณ

4. การวิจัย

5. การจัดทำวารสารสิ่งพิมพ์

6. ผู้สูงอายุ

ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย

งานวิจัย

- รัชฎา  ฟองธนกิจ, เสาวภาคย์  ชินะวานิช, รุ่งศรี เฑียรพาณิชย์, ประนอม ตุงคสามน, ณัฐกมล            วิทยาประสิทธิ์ และสมเพียร  ศรีปัญญา (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกโรงพยาบาลของผู้ประกันตน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 - รัชฎา ฟองธนกิจ. (2550). ภาวะผู้นำแบบสุดยอดของผู้บริหารระดับสูงกับความสำเร็จของการนำการบริหารคุณภาพโดยรวมไปปฏิบัติในโรงพยาบาล (Senior Management Superand  Successful Hospital  TQM Implementation). มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

- ณรงค์ กุลนิเทศ, มนตรีพิริยะกุล, พัชราสินลอยมา, รัชฎา ฟองธนกิจ, เมธีสูตรสุคนธ์ ชูชาติโชคสถาพร,    ศักดาสุวรรณศิริพิพัฒน์, อัมพิกาลีลาพจนาพร และ โสมศิริ ประทีปประจิตติ (2551) .รายงานการศึกษาประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทางวิทยาศาสตร์ของสถานตรวจพิสูจน์กับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.

บทความวิชาการ

- Rachada  Fongtanakit. (2018). The competitive Advantage of the Banks in the ASEAN Economic Community. การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Boston Conference Series : July 2018 8th Academic International Conference on Business, Marketing and Management – AICBMM 2018 

- Rachada  Fongtanakit. (2019). Guidelines of Elders’ Potential Development in Bangkok and Perimeter. ICBTS, University of California Los Angeles: UCLA, USA. From December 11-12, 2019.

งานบริการวิชาการ

- การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงมาสู่วิถีชีวิตของตำรวจประเวนชายแดน (ตชด.) พ.ศ. 2561

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก

-นางสุเนตร มีนสุข

-นายสุรศักดิ์ เมืองมั่น

-นางพรพงษ์ ปอประพันธ์

-นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ

-นายสมชาย คบขุนทด

-นายสุนทร ผจญ

-คุณโชติกา ทังสุนันทน์ 

-นายสนธยา  แสงส่อง

-นายวุฒิชัย  ชัยวรสิงห์

-นางสาวชญาน์นันท์  ติยะตระการชัย

งานสอน/การบรรยายพิเศษ/วิทยากร

ปริญญาโท

- DAD5001 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต.

การอบรม

- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “92nd International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE)” ระหว่างวันที่  21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน่วยงานจัดการประชุม  ACADEMICS WORLD.

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง

  -  กรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล         

   -  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

   -  เลขานุการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)             

   -  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

   -  ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

ตำแหน่งอื่นๆ

  -  อาจารย์ประจำโครงการดุษฎีบัณทิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

   -  นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

   -  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

   - อาจารย์พิเศษวิชากลยุทธ์การบริหารเพื่อความสามารถในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

   -อาจารย์ประจำโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารสำหรับงานบริการ

   - อาจารย์วิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาการบริหารมหาบัณฑิต        

   - อาจารย์พิเศษวิชาการบริหารการเงินส่วนบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   -  อาจารย์พิเศษ วิชากลยุทธ์การบริหารเพื่อความสามารถในการแข่งขัน  หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2552- 2556 

   - อาจารย์ประจำวิชาการสื่อสารสำหรับงานบริการ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

   - อาจารย์พิเศษในสถานประกอบการ 

          - การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง  - TQM

          - การประเมินองค์การและหน่วยงานด้วย – การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการ

            องค์การตนเอง (Self Assessment)  

          - การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Business Excellence Framework)

          - การบริหารโครงสร้างด้วย PERT และ CPM

          - Root Cause Analysis

          - Customer Relation Management (CRM)

   - นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

   - คณะกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ปัจจุบัน

   - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

   - รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน

   - ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

   - หัวหน้าฝ่ายธุรการโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พ.ศ.  2521 – 2536

   - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.  2518 – 2521

   - คอลัมนิสต์วิเคราะห์การเมือง  ประจำนิตยสารบงกช พ.ศ. 2518 – 2520

   - คอลัมนิสต์วิเคราะห์การเมือง  ประจำนิตยสารบงกช พ.ศ. 2518 – 2520

   - ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พ.ศ. 2518

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

1)  ระบบการบริหารคุณภาพ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ดังนี้

-  The Pines. Fini Billages, Cloisters Square, WA. 6850.

-  Rowethorpe Nursing Home, Hayman Road, Bentley  WA 6102.

-  Stan Reilly Lodge, City of Fremantle, Fremantle, Perth  6150.

-  Craigcare. 153 Stock Road, Bicton, WA 6157.

-  The Pines. Fini Villages, Cloisters Square, WA. 6850.

-  Lakeside Retirement Village. 14 Lewington Gardens Bibra Lake Western Australia 6163.

2)  ระบบการบริหารคุณภาพ โรงพยาบาลเอกชน

-  St  John of God Health Care, 100 Murdoch Drive, Murdoch, Perth  6150.

3)  ระบบการศึกษา

-  Peking University, Pubic of china.

-  Moscow University, Russia.

-  St. Petersburg state University, Russia.

-  Saint Petersburg State University of Aerospace instrumentation, Russia.

รางวัลดีเด่น

1)  นักศึกษาดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546

2)  ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ. 2555

3)  ประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีในงาน 5 ธันวามหาราช และงาน 12 สิงหาคม

พระบรมราชินีนาถ จากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช