รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่างรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง

Associate Professor Dr. Sriparinya Toopgrajank

อาจารย์

การศึกษา

- ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2544
- สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
- ศ.บ. (การเกษตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2519
- น.บ (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2555

ความเชี่ยวชาญ

-ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยและพัฒนา

-การบริหารการพัฒนา นโยบายสาธารณะ.

-การวิจัยและประเมินผล. ระบบโลจิกติกส์.

-การบริหารการศึกษา.

-การพัฒนาชุมชน/ประชารัฐ. จริยธรรมและธรรมาภิบาล.

-กระบวนการยุติธรรม.

ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย

งานวิจัย

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง.(2552). หัวหน้าโครงการวิจัย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษงบสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม นำเสนอผลงานดีเด่นในการประชุมทางวิชาการ กระทรวงยุติธรรม ณ เมืองทองธานี ปี พ.ศ. 2552.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง.(2552). หัวหน้าโครงการวิจัย จรรยาข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม .โล่รางวัลดีเด่นจากสำนักงาน ก.พ.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง.(2552).  หัวหน้าโครงการวิจัย ความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสอบสวนคดีพิเศษ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง.(2553). หัวหน้าโครงการวิจัย ความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสอบสวนคดีพิเศษ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม. นำเสนอเป็นผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ เซ็นทรัลเวลด์ เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม พ.ศ.2554.

- ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง.(2553). หัวหน้าโครงการวิจัย แนวทางการจัดทำหลักสูตรของสถาบันการ สืบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่างและคณะ.(2553). หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการติดตามประเมินผลการอำนวยความยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง.(2553). ผู้ร่วมโครงการวิจัย การจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง และคณะ. (2555). ผู้ร่วมโครงการวิจัย ประเมินผลหลังการสร้างเขื่อนบางลาง ปีพ.ศ.2554 – 2555 (Post Evaluation Study Project of Banglang Dam).

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง.(2556). หัวหน้าโครงการวิจัย การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่วิถีชีวิตของคนไทย.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง และคณะ.(2558). ผู้ร่วมโครงการวิจัย รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่างและคณะ.(2558). หัวหน้าโครงการวิจัย บทบาทขององค์กรสตรีในการพัฒนาตลาด 100 ปีระแหงอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่างและคณะ(2558). ผู้ร่วมโครงการวิจัย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบสนับสนุน  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.).

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่างและคณะ.(2559). ผู้ร่วมโครงการวิจัย อัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Creative Tourism Identity and Image in Bangkok Neighboring Area - Nonthaburi,Pathum Thani and Ayutthaya Provinces) งบสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่างและคณะ.(2559). ผู้ร่วมโครงการวิจัย การใช้สื่อบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Integrated Media Utilization for Creative Tourism Promotion in Bangkok Neighboring Area - Nonthaburi, Pathum Thani and Ayutthaya Provinces).งบสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

- ศรีปริญญา ธูปกระจ่างและคณะ.(2559). ผู้ร่วมโครงการวิจัย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.).

- ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง.(๒๕๖๐).ปัจจัยเกื้อหนุนที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนเพื่อการอาชีพ (Factors Influencing the Administration of Youth Football Career Development)  ๒๒๒ หน้า

- SAOWAPARK KRAJANGYOOTH AND Asst.Prof. Dr. SRIPARINYA TOOPGAJANK. (2019). SUCCESS FACTORS FOR BANGKOK BRAND DEVELOPMENT. ICBTS 2019-2020 International Academic Multidisciplines Research Conferences.   

งานบริการทางวิชาการ

1. โครงการคลินิกวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

2. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมกับองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของขนมพื้นบ้านและขนมไทยโบราณตลาด  100 ปี  ชุมชนระแหง   อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี ณ ตลาด 100 ปี ชุมชนระแหง  เมื่อวันที่ 14-15  มีนาคม  พ.ศ. 2559.

3. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการฝึกอบรม การบริหารการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทยวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”จังหวัดปทุมธานี

4. โครงการบริการวิชาการ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่วิถีชีวิตของตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) วันที่  27 มีนาคม พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุม ค่ายพระรามหก (มฤคทายวัน) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

งานสอน/การบรรยายพิเศษ/วิทยากร

ปริญญาเอก

- FSC5313การจัดทำลักษณะของอาชญากร

- DAD6932 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนาชั้นสูง 

- DAD6932 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนาชั้นสูง

- DAD5201 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

ปริญญาโท

- MPA5304 การกำหนดนโยบายสาธารณะ ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

- MPA5413 สัมมนานโยบาย

- MPA5305 การนำนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผลนโยบาย        

- DAD5105 สถิติสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา

- MPA5302 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  

- DAD5101 ปรัชญาและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา        

- FSC5313 การจัดทำลักษณะของอาชญากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

        1) คำบรรยายวิชา  01454535 การบริหารงานคลังสาธารณะ หัวข้อ นโยบายการคลัง(Fiscal Policy) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)นิสิตรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

         2) คำบรรยายวิชา นโยบายสาธารณะและการบริหาร โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นิสิตรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         3) คำบรรยายวิชา MPA 5502 นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์   ( Public Policy and Strategic Management)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)(Master of Public Administration Program)สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2557 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         4) คำบรรยายวิชา  การจัดการการเงินและการคลังสำหรับองค์การภาครัฐและภาคเอกชน(Fiscal  and  Financial Management for Public and Private Sector Organization)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)(Master of  Public Administration Program)สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2557 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

         5) คำบรรยายวิชา   “ การจัดทำคุณลักษณะสามัญอาชญากร ” (Criminal  Profiling)ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์หัวข้อที่สอน : ทฤษฎีต้นไม้อาชญากรรมและทฤษฎี “เบส ออน ทรี” (Base on Three) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

             6) คำบรรยายวิชา   ในรายวิชา FSC  8203 สัมมนาการบริหารนิติวิทยาศาสตร์ชั้นสูงปีการศึกษา 2558ระดับปริญญาเอกสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

        7) คำบรรยายวิชา   เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :PAR) ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

        8) คำบรรยายวิชา    MPA 5302 รายวิชา การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ(Public Policy Analysis) สาขาวิชา นโยบายสาธารณะ  บัณฑิตวิทยาลัย โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558

       9) คำบรรยาย หัวข้อที่ 1 ความรู้พื้นฐานของงานวิจัย หัวข้อที่ 2 รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หัวข้อที่ 3 โครงร่างการวิจัย(Research Proposal) หัวข้อที่ 4 แนวทางการการนำ PAR ไปใช้และการฝึกปฎิบัติวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการสร้างและพัฒนาโจทย์วิจัยหัวข้อที่ 5  ฝึกปฎิบัติการเขียนชื่อเรื่อง  การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งประเด็นคำถามการวิจัยหัวข้อที่ 6 เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :PAR)ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย                  

ประสบการณ์ทำงาน

1.ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ระดับ ปริญญาเอก ขั้น ๓๕,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2557 อายุราชการ 4 ปี 2 เดือน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ชั้นที่ 2 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพาย 2) ป.ช.

รางวัลและเกียรติคุณ 

-นักเรียนทุนเรียนดีสอบได้ที่ 1 ปี (พ.ศ.2501-2512),นักวิชาการดีเด่นและข้าราชการดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2535,

-ศิษย์ดีศรีปทุมวิไลปี พ.ศ. 2549, โล่ห์รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2549และ2558,

-โล่ห์รางวัลสำนักงาน กพงานจริยธรรม ปี พ.ศ. 2552,กรรมการจริยธรรมที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับ 1กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี พ.ศ. 2553 และพ.ศ.2555(สองสมัย),เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2554 รางวัลศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ข้าราชการดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี พ.ศ.2556/นักวิจัยแห่งชาติ  รหัสประจำตัว 39-005-0016   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อีเมลล์ sriparinya.to@ssru.ac.th , pewsriparinya @ yahoo.com