Home > News > News > อบรมระเบียบวิธีวิจัยและสถิติฯ ที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
อบรมระเบียบวิธีวิจัยและสถิติฯ ที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

admin phdadmin
2022-06-04 16:22:49