Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายสุชาย วัชอภัยกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าในยุคดิจิทัล"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายสุชาย วัชอภัยกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าในยุคดิจิทัล"

admin phdadmin
2022-07-20 11:39:04