Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวณัฐติมา ลิ้นปราชญา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์โรงเรียนวิธีพุทธในกรุงเทพมหานคร"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวณัฐติมา ลิ้นปราชญา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์โรงเรียนวิธีพุทธในกรุงเทพมหานคร"

admin phdadmin
2022-07-20 11:43:48