Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" ร.ต.ท.ภูริเดช ลิ้นปราชญา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรที่เป็นเลิศของกองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" ร.ต.ท.ภูริเดช ลิ้นปราชญา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรที่เป็นเลิศของกองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

admin phdadmin
2022-07-20 11:45:21