Home > News > News > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "พระนักศึกษา” พระธวัชชัย แก้วสิงค์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "พระนักศึกษา” พระธวัชชัย แก้วสิงค์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

admin phdadmin
2022-03-12 12:13:07

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "พระนักศึกษา” พระธวัชชัย 

 แก้วสิงค์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3