Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางเกื้อจิตต์ จุรีมาศ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวัน
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางเกื้อจิตต์ จุรีมาศ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวัน

admin phdadmin
2022-06-26 14:33:39