Home > News > teaching > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น. วิชา DAD5400 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ดร.สุนทร ผจญ และ ดร.เอื้อมพร ศิริรัตน์
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น. วิชา DAD5400 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ดร.สุนทร ผจญ และ ดร.เอื้อมพร ศิริรัตน์

admin phdadmin
2022-06-18 17:19:39