Home > News > News > "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564" วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น 3 อาคาร 31
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564" วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น 3 อาคาร 31

admin phdadmin
2022-05-20 09:55:28