Home > News > teaching > วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15:00 น. การบรรยายพิเศษ/การสัมนา เรื่อง แนวคิดการบริหารรัฐกิจ การบริหารงานยุติธรรม และหลักธรรมาภิบาล (เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา) บรรยายโดย : อ.ทนาย ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฏสุภานนท์
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15:00 น. การบรรยายพิเศษ/การสัมนา เรื่อง แนวคิดการบริหารรัฐกิจ การบริหารงานยุติธรรม และหลักธรรมาภิบาล (เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา) บรรยายโดย : อ.ทนาย ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฏสุภานนท์

admin phdadmin
2022-06-19 16:23:16