Home > News > News > วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. "ประชุมเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์" ณ ห้องประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. "ประชุมเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์" ณ ห้องประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3

admin phdadmin
2022-06-26 14:28:08