Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสุกัลญา ทับทิมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แนวทางการการบริหารจัดการเพื่อการยอมรับวัคซีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสุกัลญา ทับทิมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แนวทางการการบริหารจัดการเพื่อการยอมรับวัคซีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร"

admin phdadmin
2022-06-26 14:29:50