Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายยุธทจักร วงศ์สวรรค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของการนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าระห
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายยุธทจักร วงศ์สวรรค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของการนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าระห

admin phdadmin
2022-06-26 14:38:00