Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายสัญชัย หงษ์ทองนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติก
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายสัญชัย หงษ์ทองนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติก

admin phdadmin
2022-06-26 14:41:27