Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน"

admin phdadmin
2022-07-20 11:23:00