Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสรัญญา สุทธิวรพงศ์ศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุ
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสรัญญา สุทธิวรพงศ์ศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุ

admin phdadmin
2022-07-20 11:26:19