Home > News > Achievements/Awards > ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ”
ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ”

admin phdadmin
2022-02-20 10:46:15

ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ”  ที่ได้รับรางวัล “สิงห์เข็มทอง” รางวัลเกียรติคุณนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2564 สาขา ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น

Cr. โครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru