Home > News > News > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “นายธีระยศ ภัทรสกุล" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “นายธีระยศ ภัทรสกุล" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

admin phdadmin
2022-03-12 13:07:06