Home > News > News > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวชลดา ศรีสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” ณ อาคาร 31 ชั้น 3
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวชลดา ศรีสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” ณ อาคาร 31 ชั้น 3

admin phdadmin
2022-04-07 09:23:44