Home > News > News > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “พ.ต.อ.บันดล วงศ์ระรื่น" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “พ.ต.อ.บันดล วงศ์ระรื่น" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

admin phdadmin
2022-03-13 17:12:21