Home > News > News > พิธีลงนามงานวิจัยนวัตกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิลามายัน innovation HUB โดย บริษัท เอสซีแกรนด์ จำกัด
พิธีลงนามงานวิจัยนวัตกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิลามายัน innovation HUB โดย บริษัท เอสซีแกรนด์ จำกัด

admin phdadmin
2022-02-20 15:00:33

ประมวลภาพกิจกรรม “พิธีลงนามงานวิจัยนวัตกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิลามายัน innovation HUB โดย บริษัท เอสซีแกรนด์ จำกัด ระหว่าง “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ กับ โดยบริษัทเอสซีแกรนด์ จำกัด “ ณ ห้องประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru