Home > News > thesis exam > Thesis defense exam "Dr. Jiraporn Nonthasut"
Thesis defense exam "Dr. Jiraporn Nonthasut"

admin phdadmin
2021-08-17 16:34:58

ขอแสดงความยินดีกับ  "พ.ญ.จิราภรณ์  นนทะสุต” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "แนวทางการเตรียมความพร้อมของบุคคลเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ"  โดยการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

รายละเอียด 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru