Home > News > News > มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

admin phdadmin
2022-02-20 14:57:47

วันที่ 5 มกราคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะอาจารย์ ประธานรุ่นนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่

????รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

#เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่2565

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru