Home > News > News > เยี่ยมชมนวัตกรรมล้ำสมัยที่พร้อมเปลี่ยนโลกให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นกับ “True 5G Worldtech X” รวมโซลูชันอัจฉริยะทรู 5 G เพื่อทุกวงการอุตสาหกรรมในที่เดียว True 5 G Worldtech X
เยี่ยมชมนวัตกรรมล้ำสมัยที่พร้อมเปลี่ยนโลกให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นกับ “True 5G Worldtech X” รวมโซลูชันอัจฉริยะทรู 5 G เพื่อทุกวงการอุตสาหกรรมในที่เดียว True 5 G Worldtech X

admin phdadmin
2022-02-20 15:01:57

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30 น. 

ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ   สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565   ได้ร่วมเยี่ยมชมนวัตกรรมล้ำสมัยที่พร้อมเปลี่ยนโลกให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นกับ “True 5G Worldtech X” รวมโซลูชันอัจฉริยะทรู 5 G เพื่อทุกวงการอุตสาหกรรมในที่เดียว True 5 G Worldtech X 

ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru