Home > News > thesis exam > Congratulations to "Mr. Somboon Triporncharoen"
Congratulations to "Mr. Somboon Triporncharoen"

admin phdadmin
2021-08-22 11:16:54

ขอแสดงความยินดีกับ  "นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "รูปแบบความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งของไทย"  โดยการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru