Home > News > News > Ph.D. Program Development Project Meeting
Ph.D. Program Development Project Meeting

admin phdadmin
2021-06-30 19:25:27

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru