Home > News > publicrelations > newswomen2021
newswomen2021

admin phdadmin
2021-06-29 16:02:32

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้รับรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2564

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru