Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารการจัดการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของเทศบาล"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารการจัดการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของเทศบาล"

admin phdadmin
2022-03-20 11:01:56