Home > News > teaching > ารเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ารเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

admin phdadmin
2022-02-20 14:30:55

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  09.00-12.00 น. 

วิชา DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี

โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet ร่วมกับชั้นเรียน

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru