Home > News > thesis exam > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณกันยา นภาพงษ์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณกันยา นภาพงษ์”

admin phdadmin
2022-02-20 11:09:20

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณกันยา  นภาพงษ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru