Home > News > thesis exam > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลดา ศรีสุวรรณ”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลดา ศรีสุวรรณ”

admin phdadmin
2022-02-20 11:11:12

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณชลดา  ศรีสุวรรณ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru