Home > News > thesis exam > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเสาวรจนีย์ เสาเกลียว”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเสาวรจนีย์ เสาเกลียว”

admin phdadmin
2022-02-20 11:17:19

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณเสาวรจนีย์ เสาเกลียว” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “เสน่ห์วิถีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru