Home > News > thesis exam > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเจือศรี พูนพิพัฒน์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเจือศรี พูนพิพัฒน์”

admin phdadmin
2022-02-20 11:19:28

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณเจือศรี พูนพิพัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา