Home > News > thesis exam > ขอแสดงความยินดีกับ "ร้อยตำรวจโทจักรพงศ์ แม้นเมฆ”
ขอแสดงความยินดีกับ "ร้อยตำรวจโทจักรพงศ์ แม้นเมฆ”

admin phdadmin
2022-02-20 11:25:51

ขอแสดงความยินดีกับ  "ร้อยตำรวจโทจักรพงศ์ แม้นเมฆ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานสอบสวน

ในการปฏิบัติงานรูปแบบ work form home” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru