Home > News > News > Congratulations "Mingkoun Dangsuwan"
Congratulations "Mingkoun Dangsuwan"

admin phdadmin
2021-05-06 13:04:51

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมิ่งขวัญ  แดงสุวรรณ” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หัวข้อเรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่"

วาสนา เพ็ชระ ภาพ/ข่าว

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru