บุคลากร


บุคลากร

นางสาวสุวรรณี  กิระหัส

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คู่มือการปฏิบัติงาน


นางสาวณัฐติญา สุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวจินตนันท์ หีบเพชร

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวญาณิภัส หนูคง

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คู่มือการปฏิบัติงาน