หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD8103 Advanced Statistics for Research อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DA ...
2023-02-01 10:32:06
คณาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ด้วยในวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565 คณาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2022-04-03 15:42:50
ขอแสดงความยินดีกับ "พระสุชิน ปัญญะสิน"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"พระสุชิน  ปัญญะสิน" นักศึกษาหลัก ...
2022-04-03 15:08:46
ขอแสดงความยินดีกับ "นายนายอนุวัตร สุขสมานพาณิชย์"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"นายอนุวัตร  สุขสมานพาณิชย์" นักศ ...
2022-04-03 14:41:20
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์" นักศ ...
2022-04-03 14:00:21
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง นักศึกษาหลักสูตรป ...
2022-04-03 13:45:07
ข่าวปัจจุบัน