หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด อัปเดตทุกวัน
รายงานสถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด อัปเดตทุกวันคลิกลิงค์ https://www.thairath.co.th/eve ...
2020-06-29 15:44:55
การเรียนการสอนออนไลน์
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา สัมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนาฯในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563ผศ.ดร.สุ ...
2020-06-18 16:43:26
รายการ "รักเมืองไทย"
ขอเชิญติดตามรับชมรายการ "รักเมืองไทย"✅ตอน : Smart CEO ร่วมใจสู้ภัย Covid-19▶️ผู้ดำเนินรายก ...
2020-04-23 12:43:28
ภาพกิจกรรมสอบวิทยานิพนธ์ ธัชฎามาศ อุไรวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณธัชฎามาศ  อุไรวรรณ" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข ...
2020-03-10 09:14:51
ประชุมกลั่นกรองเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ คณ ...
2020-03-04 16:40:24
การเรียนการสอน
[#ภาพกิจกรรม]การเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯโดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)ณ ห้องเรียนอา ...
2020-04-23 12:42:58
การเรียนการสอน
[#ภาพกิจกรรม]การเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนาโดย ...
2020-04-23 12:42:58
ประชุมอาจารย์
ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ร่วมประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ ...
2020-03-01 13:32:29
ข่าวปัจจุบัน