หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ
ภาพกิจกรรมต่างๆ

การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจาร ...
2023-09-15 11:04:27
การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
       บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกั ...
2023-09-03 12:45:04
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2566 วันเสาร์ ที่14 มกราคม 2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาจัดประชุมบุคลาก ...
2023-01-28 13:29:42
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2566 วันเสาร์ ที่13 ธันวาคม 2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา✏️จัดประชุมบุคลากรประ ...
2023-01-28 13:23:13
การประชุมสภาวิชาการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาวิชาการ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Mee ...
2021-08-11 13:29:46
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบก ...
2021-08-09 17:48:08
อบรมอาจารย์ผู้สอนระเบียบวิธีวิจัย
อบรมอาจารย์ผู้สอนระเบียบวิธีวิจัย  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564  เวลา 9.00-16.00 น.จัดโดย บัณฑิ ...
2021-08-09 17:55:57
ประชุมหัวข้อเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมหัวข้อเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบประชุมออนไ ...
2021-08-05 17:06:58
ประชุมเตรียมความพร้อม Conference 14
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม Conference 14  บัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 3 ส ...
2021-08-03 16:50:41
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ คณาอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ...
2021-08-02 17:53:12
ข่าวย้อนหลัง