หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ
ภาพกิจกรรมต่างๆ

การอบรมการใช้งานในระบบ (iThesis) มาใช้ในการบริหารจัดการในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการอบรมการใช้งานในระบบ (iThesis) มาใช้ในการบริหารจัด ...
2021-07-29 17:11:51
การประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบป ...
2021-07-11 19:14:00
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร ...
2021-07-07 16:56:33
สนับสนุนชุด PPE หน้ากากอนามัย และเจล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ คณาอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2021-07-05 19:05:07
บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ คณาอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...
2021-07-05 17:55:26
การประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทย ...
2021-06-30 19:25:27
14th International Social Sciences and Business Research Conference
14th International Social Sciences and Business Research Conference28 June 2021 at Fontys University ...
2021-06-28 17:09:58
รางวัลรัตนมณีศรีนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นงลักษณ์  ปิยะมังคลา ที่ได้รับรางวัลรัตนมณีศรีนเรศวร บุคคลที่มีผล ...
2021-06-24 15:03:53
ข่าวปัจจุบัน