หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ
ภาพกิจกรรมต่างๆ

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ คณาอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ...
2021-08-02 17:53:12
สนับสนุนชุด PPE ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ คณาอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ...
2021-08-02 16:09:56
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ) ระดับปริญญาโท
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ)ระดับปริญญาโ ...
2021-07-23 15:34:12
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ)
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ)ระดับปริญญาเ ...
2021-07-23 15:33:57
โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาเข้าร่วมโครงการอบรม ...
2021-07-20 16:15:15
ประชุมเตรียมความพร้อม SAR
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ...
2021-07-15 15:09:06
ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์”
ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์  ปัญญาสกุลวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ...
2021-03-16 14:38:55
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทวันอาทิตยที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ฐา ...
2021-03-08 10:33:25
การสอบเค้าโครงฯ คุณชเยศ ขจรบุญถาวร
ขอแสดงความยินดี "คุณชเยศ  ขจรบุญถาวร” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สา ...
2021-02-23 18:25:59
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 วิชาปรัชญาและทฤษฎีการบ ...
2021-02-10 11:29:04
ข่าวย้อนหลัง