หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การนำเสนอระดับนานาชาติ Conference ISSBRC 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2564
การนำเสนอระดับนานาชาติ Conference ISSBRC 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2564กำหนดส่งบทความ เปิดรับบทความ ถึงว ...
2021-07-26 17:36:09
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับช ...
2021-07-24 21:17:55
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง ...
2021-07-24 21:10:28
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 SEA-STEM 2021
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการ  บุคลากร ส่งผลงานวิจัยและเข้าร ...
2021-07-24 21:01:46
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [พันเอก(พิเศษ)ร่มไทร วงษ์เจริญ]
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)https://meet.google.com/wwn-qqvb-ut ...
2021-07-11 19:00:08
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [พันตำรวจเอก สุรินทร์ ชาวศรีทอง]
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)https://meet.google.com/wwn-qqvb-ut ...
2021-07-11 18:56:45
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณปวีณา บุญผดุง]
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)https://meet.google.com/wwn-qqvb-ut ...
2021-07-11 18:51:51
ประชาสัมพันธ์ดำเนินการตอบแบบจำนวน 2 แบบสำรวจ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 4 ขอ ...
2021-06-29 17:31:52
การประชุมวิพากษ์หลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/homeเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลั ...
2021-06-29 17:25:20
รางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2564
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2021-06-29 16:02:32
ข่าวปัจจุบัน