หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณอรรถวิทย์ วิทยกุล]
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 15.00 น.✔️ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ ...
2021-09-25 13:13:57
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณดารารัตน์ วิจิตรโสภาพันธ์]
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น.✔️ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ ...
2021-09-25 13:25:16
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณสาโรจน์ สามารถ]
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.✔️ ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพน ...
2021-09-25 13:08:23
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณนิสรา แพทย์รังสี]
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.หัวข้อ เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเ ...
2021-09-25 12:56:15
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณรัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์]
วันเสาร์ที่ 28  สิงหาคม 2564  เวลา 12.00 น.หัวข้อ เรื่อง "รูปแบบประสิทธิผลความสำเร็จข ...
2021-08-25 12:38:01
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ [คุณขจิต จิตรสุภา]
วันพฤหัสบดีที่ 26  สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น.✔️????????ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟั ...
2021-08-26 16:25:25
ทุน ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation
Science and Technology Policy Institute สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea: ROK) และ the Association ...
2021-08-05 17:36:38
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับช ...
2021-07-24 21:17:55
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง ...
2021-07-24 21:10:28
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 SEA-STEM 2021
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการ  บุคลากร ส่งผลงานวิจัยและเข้าร ...
2021-07-24 21:01:46
ข่าวย้อนหลัง